Информация относно обработването на личните данни

 1. Данни за Администратора на лични данни и координати за връзка
  Фондация „Прознание“ е юридическо лице с нестопанска цел, вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията под ЕИК: 176977277, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, ул. „Шипка“ 36, ет. 3 („Фондацията“, „Ние“, „Нас“).
 2. Цели на обработването
  Ние събираме и обработваме лични данни на участниците и родителите на участниците в Програмата („Вие“, „Вас“), за следните цели:

  • организиране на срещите на стартъп клубовете;
  • записване и съхраняване на онлайн срещите между ментора и съответния стартъп клуб на електронната учебна среда;
  • използване на записите от онлайн срещите между ментора и съответния стартъп клуб за мониторинг и оценка на ефективността на проекта;
  • използване на записите или части от записите от онлайн срещите между ментора и съответния стартъп клуб с цел презентация и популяризиране на проекта;
  • използване на записите или части от записите от онлайн срещите между ментора и съответния стартъп клуб за отразяване на добри практики на уебсайта на Фондация „Прознание“ и социалните мрежи на проекта, в местните, национални и международни медииПредоставянето на лични данни с цел „Организиране на срещите на стартъп клубовете“ е задължително изискване за участието на Вашето дете в Програмата.
 3. Категории лични данни, които събираме и обработваме за Вас
  За постигането на посочените цели Ние събираме и обработваме следните лични данни на участниците в Програмата: три имена, ЕГН, дата на раждане, възраст, телефон, адрес, имейл адрес, изображения, видеоизображения, имена на родител/настойник, телефон и имейл адрес на родител/настойник.За постигането на целта „Организиране на срещите на стартъп клубовете“ Ние събираме и обработваме следните лични данни на родителите/настойниците на участниците в Програмата: три имена на родителя/настойника.Ако решите да ни предоставите допълнителна информация, Ние ще я използваме, доколкото е релевантна за постигане на целите на обработването.
 4. Правно основание за обработването на Вашите лични данни
  Ние обработваме Вашите лични данни на основание съгласие за обработване на лични данни за една или повече конкретни цели.Предоставянето на лични данни с цел „Организиране на срещите на стартъп клубовете“ е задължително условие за участие в Програмата.
 5. Категории получатели на Вашите лични данни
  Ние може да предоставяме Вашите лични данни на следните категории трети лица:

  • доставчици на ИТ услуги за целите на разработване и техническа поддръжка на Нашите системи;
  • физически и юридически лица, ангажирани с организирането и провеждането на Програмата;
  • физически и юридически лица, ангажирани с организирането и провеждането на съпътстващи Програмата събития, включително, но не само: състезания, срещи, стартъп уикенди.
  • държавни органи, изпълнителни агенции и страни по спорове съгласно правно задължение за докладване или при предявяване на искови претенции.Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни към получатели извън Европейския съюз и няма да бъдат използвани от Дружеството за автоматизирано вземане на решения.
 6. Срок на съхранение на личните Ви данни
  Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за срок до приключване на Програмата.Ние ще изтрием личните Ви данни по сигурен начин, когато срокът за съхранението им изтече.
 7. Вашите права като субект на личните данни
  Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие имате право да поискате достъп до лични данни, които Дружеството държи за Вас, да поискате коригиране на грешки в личните данни, да поискате заличаване на Вашите лични данни или за да възразите срещу обработването на личните Ви данни.Ако Вашето искане поставя Дружеството в нарушение на задълженията ни съгласно приложимите закони или подзаконови актове, то Ние може да не изпълним Вашата молба.Вие можете да упражните правата си, като се свържете с Дружеството на посочения в настоящата информация адрес.

  Имате право да подадете жалба относно обработването на личните Ви данни от Дружеството до Комисия за защита на личните данни на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

станете ментор

Менторите в Tийноватор са предприемачи и стартъп лидери с начинания в различни бизнес сфери. Задачата им е да вдъхновяват учениците чрез личен пример и да споделят професионален опит, с който екипите да стартират бизнес. Срещите между учениците и менторите се провеждат веднъж седмично в онлайн среда или на живо. Един Тийноватор стартъп клуб се състои от двама ментори и 10 ученици. Програмата предоставя разработена учебна програма, базирана на практически упражнения и примери от бизнеса.

стани тийноватор

 

Здравей! Тийноватор 7 започва в средата на октомври 2024 година. За да се включиш, трябва само да попълниш формата. Участието е напълно безплатно. Молим те да имаш предвид, че за да участваш, трябва да си в 10. или в 11. клас през учебната година 2024-2025. Ще получиш мейл с инструкции. Записвай се смело!
 
* Viber е основният канал за комуникация в Тийноватор. Важно е да го имаш инсталиран на телефона си.
Молим те да посочиш активен имейл адрес, който проверяваш често и чрез който можем да комуникираме с теб.
* Провери дали си попълнил/а всички данни коректно, преди да завършиш формата за записване в Тийноватор 6.

станете училище-партньор